Home > 제품소개 > 식육가공기계

식육가공기계 > 골절기 > HBS-250B
후지 # 01-33-2    HBS-250B

제품설명
특수합금 알루미늄 소재에 특수도장 처리
콤팩트한 사이즈로 좁은 작업 장소에 적합

제품사양
Model
HBS-330T
HBS-330A
HBS-250A
HBS-250B
HBS-250
Dimension
(W×L×H)
610×585×1570㎜
600×590×1130㎜
530×500×950㎜
530×460×930㎜
530×460×850㎜
Motor
1Ø 220V, 3Ø 220V
380V, 1.5㎾ (2HP)
1Ø 220V, 3Ø 220V
380V, 1.5㎾ (2HP)
1Ø 220V, 3Ø 220V
380V, 0.75㎾ (1HP)
1Ø 220V, 3Ø 220V
380V, 0.75㎾ (1HP)
1Ø 220V, 3Ø 220V
380V, 0.75㎾ (1HP)
Length of Saw Blade
1980㎜
1980㎜
1650㎜
1650㎜
1650㎜
Working Table
440×520㎜
440×520㎜
380×420㎜
380×420㎜
380×420㎜
Net weight
80㎏
65㎏
50㎏
50㎏
35㎏
Blade Speed
1318m/min
1318m/min
1170m/min
1170m/min
1170m/min
Loading Dimension(L×H)
220×330㎜
220×330㎜
200×250㎜
200×250㎜
200×250㎜

고속육절기 FCT-360SNT/FCT-300SNT | FCT360SN/FCT-300SN | FH-380 |
골절기 600S | A-16 | V16, V16L | S16, S16L | HAS-450W | HBS-400, HBS-400L | HAS-400S | HBS-350 | HAS-350S, HBS-350S | HBS-330A | HBS-250D | HBS-330T | HBS-250B | HBS-250 | GBS-270S | GBS-230A | JWB-250 | JWB-250B | JWB-250S | JWB-330 | JWB-330D | JWB-330S | JWB-330SD | JWB-350 | JWB-350S | JWB-400s | JWB-500S | JWB-500SF |
그라인더 P114/P130/PA130/PA160 | PA130/PA160 |
냉장고속슬라이서 FH-300 | FH-M380 | FTS-320 | FCS-310 |
다이서 FD-C300(냉장다이서) | FD-F300(냉동다이서) | FD-FN300(냉동다이서) |
박피기 FS-435/FS-500 |
볼커터 C50 | C20T | C35T(C35Z) |
충진기 E12/E25 | E42/E50 | E70 |
충진기(수동) IS 8-16 ARIES |
혼합기 AV-80 | A110 | A150 |